2018-04-25

Boenderegler i Brf Passaren

1       Allmänt

HSBs stadgar och Brf Passarens stadgar reglerar hur HSB och Föreningen skall skötas och fungera.

Utöver dessa stadgar, finns regler för boende i Brf Passaren. Dessa ska ses som trivsel- och ordningsregler för allas bästa och inte som ”pekpinnar”, dvs. reglerna skall vara våra gemensamma ”spelregler”.

Syftet med dessa regler är att de skall förenkla och förtydliga vår vardag. De bygger på hänsyn och ömsesidig respekt gentemot varandra. 

 

2       Ändringar

Boendereglerna för Brf Passaren kan behöva ändras av olika skäl. Beslut om ändringar av reglerna meddelas i ”Nya Brunnsbladet” eller i mer akuta situationer, genom särskilt meddelande i resp. brevlåda. Boendereglerna återfinns också på vår hemsida (www.passaren.se). 

Boendereglerna på hemsidan är det s.k. Masterexemplaret, dvs. det som alltid är gällande.

 

3       Ansvar

Styrelsensuppgift är att ha hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel- och ordnings-frågorna. Det innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i området och i våra gemensamma utrymmen. 

Den boendehar rättigheter och skyldigheter enligt våra stadgar, både mot föreningen och mot övriga boende. Också föreningens boenderegler är Du skyldig att följa.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar!  

 

4       Vem gäller reglerna

Föreningens boenderegler gäller; 

 • Alla som är skrivna på adressen.
 • Gäster och inneboende 
 • Hantverkare som utför arbete i din lägenhet.
 • Andrahandshyresgäster
 • Andra hyresgäster som inte är medlemmar (t.ex. boende i ”kommunhusen”)

 

5       Vad händer om reglerna inte följs

Om någon bryter mot våra regler, har alla boende rätt att ingripa. Påtala felet för den som felar 

eller meddela ditt husombud eller styrelsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att reglerna efterföljs. 

Styrelsen kan muntligen eller skriftlig uppmana den felande att följa reglerna. Om reglerna trots detta inte följs, kan det bli fråga om uppsägning. 

Felaktigt uppställda fordon kan bort transporteras.

 

6       Frågor

Har Du frågor om något som tas upp i dessa regler, är Du välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du förslag på ändringar eller förtydliganden kontaktar Du styrelsen eller ditt husombud.

 

7       Nedskräpning och skadegörelse

Föreningen strävar efter en ren och skräpfri boendemiljö. Det är en självklarhet att inte kasta papper, glasspinnar, tuggummi, cigarettfimpar eller annat skräp på marken eller i rabatter. 

Lika självklart är det att inte trampa i rabatter, förstöra växter klottra på byggnader, slå sönder lekredskap. All skadegörelse kostar stora pengar för föreningen.

Försök därför som vuxen att få dina och andras barn att förstå konsekvenserna av oförsiktighet och förstörelse.

 

 8       Rökning

Föreningen strävar efter en rökfri boendemiljö och tillämpar därför följande regler;

Rökning är intetillåten

-      vid våra lekplatser

-      på eller i anslutning till tennisbanan/isbanan

-       i eller i anslutning till Föreningsgården. Undantag – vid hyra av Föreningsgården är rökning tillåten, dock endast utomhus på altanen (trädäcket)

 • -Det är även förbjudet att kasta cigarettfimpar och snus på allmänna ytor

Undvikrökning på alla andra gemensamma ytor inom området.

Vi tror på vuxna som goda förebilder – genom att bidra till att våra barn inte ser vuxna som röker, påverkar vi barnen indirekt att inte röka!

 

9       Störningar - fest, störande ljud och fyrverkerier

God grannsämja kräver att Du inte stör dina grannar med sång, musik eller på annat sätt, efter klockan 22.00. Självklart ska Du visa hänsyn även övriga tider.

Om Du någon gång misstänker att din fest ska pågå sent och ev. kan bli störande, vidtala dina grannar innan festen!

Vid festliga tillfällen och vissa helger förekommer fyrverkeri och smällare.

Det är dock intetillåtet att avfyra smällare eller fyrverkerier inom området!

 

10     Tennisbanan/Isbanan - Bollspel

Tennisbanan/isbanan är en gemensam anläggning för alla medlemmar. Självklart får Du eller 

dina barn ha kompisar med i olika aktiviteter på banan. Inga aktiviteter är tillåtna på banan efter kl. 22.00.

På våra gemensamma grönytor får barn och vuxna leka med eller utan boll, men det skall ske på ett sådant sätt, att byggnader eller växter inte skadas.

Det är förbjudet med bollspel på gårdarna.

Detta är för att det upplevs som störande bland våra boende när bollarna träffar fasader och förråd.

Dessutom när husen står väldigt tätt så är det stor risk att bollar träffar fönster och rabatter.

Vi hänvisar bollspel till tennisbanan och grönytor runtomkring området.

Efter klockan 22:00 är ingen aktivitet tillåtet på tennisbanan.

 

11     Parkering
Våra markerade parkeringsplatser är avsedda för parkering av personbilar. Ingen parkering får ske utanför markerade rutor. Parkering av motorfordon, släpkärror eller husvagnar/-bilar är inte tillåten på gång- och cykelvägarna eller på gräsmattorna.  Du får dock tillfälligt parkera släpkärra eller husvagn/bil under högst 3 dygn inom de markerade rutorna på parkeringen. Om Du undantagsvis behöver stå längre tid, skall Du inhämta tillstånd från vicevärden eller fastighetsskötaren.

Lastbilar eller andra fordon som upptar mer än 1 parkeringsruta, eller fordon med användnings-förbud, får inte ställas upp på parkeringsplatserna.

För att möjliggöra städning, snöröjning mm av området, får fordon parkeras i samma parkerings-ruta i högst 4 veckor med vicevärden eller styrelsens tillstånd.

 

12     Fordonsvård

De särskilda vårdplatserna belägna mellan garagelängorna (2 st./parkeringsplats – tot. 6 st.) får användas för mindre reparationer eller invändig städning av bilar. Eluttagen får endast användas för dammsugare eller elverktyg. Anslutning av el till husvagn/-bil är inte tillåten utan särskilt tillstånd från vicevärden/fastighetsskötaren. Om Du undantagsvis behöver göra det, skall Du inhämta tillstånd från vicevärden eller fastighetsskötaren.

Biltvätt är inte tillåtet på någon plats i vårt område av miljöskäl.

 

13     Garage

Våra garage är avsedda för väderskyddad uppställning av kördugliga fordon, förvaring av fordonstillbehör, snöskyffel och borste.  I garaget får inga brandfarliga vätskor förvaras. Du ansvarar för att stänga och låsa porten – kontrollera att den är i låst läge. Om ditt garage inte går att låsa, skall Du anmäla detta till vicevärden eller fastighetsskötaren. 

Om Du slarvar med låsningen kan det kosta grannen både pengar och en massa besvär!

 

 

 14     Trafik

Högsta tillåtna hastighet på våra tillfartsvägar och på parkeringsplatserna är 20 km/tim.

Fordonstrafik är inte tillåten på våra gång- och cykelvägar. Självklart får Du köra in ditt motorfordon för i- och urlastning av varor eller för att utföra sjuktransport.

Vid de tillfällen Du måste köra in på gång- och cykelvägarna är högsta tillåtna hastighet 7 km/tim, dvs. gånghastighet. OBS! Du ansvarar också för att hantverkare Du anlitar, får kännedom om våra trafik- och parkeringsregler.

Vi strävar efter bilfria gårdar och så lite trafik som möjligt på gång- och cykelvägarna. 

För barnens säkerhet - Respektera högsta tillåtna hastighet!

 

 

 15     Soprum och avfallshantering

Hantering av hushållsavfall styrs av lagar och förordningar, samt kommunala föreskrifter. Föreningen och alla hushåll är skyldiga att följa dessa och har därmed ett ansvar för att källsortera hushållsavfallet enligt Tekniska förvaltningens bestämmelser. Bestämmelserna framgår av utdelade informationsbroschyrer och de finns också anslagna i våra tre soprum. 

Återvinningsbart avfallär t.ex. tidningar, kartonger, metallburkar, plastförpackningar. Sådant avfall skall sorterasenligt anslagen i soprummen och läggas i de kärl som finns för respektive avfallstyp.

Komposterbart avfallär organiskt avfall, t.ex. matavfall, grönsaks- och fruktrester, kaffefilter. Sådant avfall skall sorterasi särskilda bruna påsar för komposterbart avfall. Dessa påsar finns att hämta i en hylla i soprummen. 

Trädgårdsavfall får inte lämnas i soprummen. Sådant avfall hämtas genom föreningens försorg varje tisdag förmiddag under perioden 20 april – 30 oktober. Trädgårdsavfallet lägger Du i en plastsäck som Du ställer vid din entré senast tisdag kl. 07.00.  Plastsäckarna återanvänds och finns att hämta i gårdsbiblioteken. Du får självklart använda egen plastsäck.

Farligt avfallfår inte lämnas i soprummenoch inte blandasmed annat avfall. Farligt avfall måste Du själv transportera till kommunens avfallsanläggning vid Atleverken eller till Mellringe återvinnings-station. Ljuskällor, batterier och mindre el- och elektronikavfall, lägger Du i de kärl som är avsedda för respektive avfallstyp.

Grovavfallär skrymmande avfall som t.ex. möbler, cyklar, skidor och större emballage och detta får inte lämnasi soprummen. Sådant avfall måste Du själv transportera till kommunens avfallsanlägg-ning. Avlämningen är kostnadsfri.

Restavfallär återstående avfall efter utsortering av återvinningsbart avfall, komposterbart avfall och farligt avfall. Restavfall är i särklass dyrast att hantera och skall därför minimeras.

·      Vik ihop kartonger så att de tar mindre plats i kärlet. 

·      Ingen jord får läggas i det komposterbara avfallet. 

·      Det komposterbara avfallet får endast läggas i den bruna kompostpåsen.

·      Minimera restavfallet.

·      Var noggranna i källsorteringen – blir det fel får föreningen straffavgifter och höjd taxa.

 

 

 16     Bibliotek

I våra tre gårdsbibliotek får du deponera böcker, DVD och CD/USB-sticka (ljudböcker). Ställ det vill deponera i avsedd hylla. Är Du osäker – fråga ditt husombud eller vicevärden.

Du får fritt låna/ta med böcker eller DVD/CD. Ställ gärna tillbaka det Du lånar, så kan fler få njuta av bra böcker eller filmer.

I biblioteken förvaras också en skottkärra och plastsäckar för trädgårdsavfall. Plastsäckarna återanvänds och återställs till biblioteksrummet genom fastighetsskötarens försorg. 

Skottkärran får användas av alla boende och den skall återställas snarast efter användning.

 

17     Ytterfasad, markiser, parabolantenn

Det är inte tillåtet att göra åverkan på fasaden genom t.ex. måla teglet, borra hål eller plantera fasadklättrande växter intill husväggen. 

Du får inte ändra färgsättningen på teglet, husets trädetaljer, fönsterbågar utvändigt, förråd, 

staket eller garage.

Markiser skall monteras fackmannamässigt och får inte fästas i tegelfasaden. Markisen skall ha neutral färgsättning och får inte innehålla symboler eller text/siffror.

Parabolantenn får inte fästas på fasaden, lägenhetsförrådet eller garaget. Vill Du sätta upp parabolantenn på markstativ, får Du göra detta först efter styrelsens tillstånd och medgivande från din granne.

 

18     Uteplatser

Om Du vill bygga eller bygga om en uteplats måste Du ha styrelsens tillstånd. Ansökan skall innehålla ritning/skiss med mått och förklarande text. Du skall också bifoga medgivande från grannar. Uteplatskonstruktionen får inte påverka husets tak eller vattenavrinningssystem.

Tänk på att Du själv bekostar demontering och återmontering av byggnationen om det är erfordras, för att föreningen skall kunna genomföra reparationer, ombyggnader etc.

Du har också underhållsansvaret för uteplatsen.  

 

 19     Husdjur

Du är som djurägare ansvarig för att ditt husdjur inte stör dina grannar. Lösspringande djur får inte förekomma i området. Skällande hundar och lösspringande katter uppfattas ofta som mycket störande av de som inte är djurägare. Rastning av djur skall göras utanför området. Använd alltid bajspåse. OBS! Denna skall hanteras som restavfall! 

Tänk på att en lösspringande katt väljer själv sin latrin  -  ofta blir det barnens sandlådor.

 

 20     Fåglar – Råttor

Det kan vara trevligt att mata småfåglar, särskilt vintertid  -  men det finns en baksida!

Matar Du småfåglar, matar Du också råttor och andra större, kanske oönskade fåglar.

Även om Du själv inte störs av råttor, skator eller kajor, kanske dina grannar inte upp-skattar att ha dem så nära inpå sig. 

 

21     Skydd och säkerhet

Nycklar och lås

 • Föreningen har ingen huvudnyckel till din ytterdörr eller altandörr. Du måste därför själv svara för hantering av dina lägenhetsnycklar, reservnycklar etc.
 • Du ansvarar för att din garageport alltid är låst efter in- och utpassering. 
 • Du ansvarar för att soprums- resp. biblioteksrumsdörren är låst efter utpassering.
 • När du lånar nyckel av ditt husombud för bastu eller pingisrum/träningsrum, skall du lämna tillbaka nyckeln snarast efter användning eller efter överenskommelse med husombudet.

Brandsäkerhet

 • I din lägenhet finns två brandvarnare monterade. Du ansvarar för regelbunden funktions-kontroll, samt batteribyte i dessa en gång per år (1.a advent är ”batteribytardag”).
 • Generellt gäller brandskyddsmyndighetens (MSB) och kommunens bestämmelser avseende förvaring av brandfarliga vätskor med följande tillägg; 

-      I garaget får endast förvaras en reservdunk i bilen, i övrigt inga brandfarliga vätskor.

-      I lägenhetsförrådet eller i ”altanförråd” får förvaras högst 5 liter bensin, högst 5 liter annan brandfarlig vätska, samt högst 2 gasoltuber på sammanlagt 14 liter. 

-      På inglasad altan får förvaras gasoltuber på sammanlagt högst 5 liter.

 • I lägenheten får inte bensin eller gasoltuber förvaras. 
 • För att vi alltid skall säkerställa ”fri väg” för utryckningsfordon, är det inte tillåtet att parkera fordon på gång- och cykelvägarna – endast tillfälligt stopp för i- och urlastning av varor. 

Frysskador

 • För att undvika frysskador i det utvändiga vattenutkastet skall alla typer av tilläggskopplingar(snabbkopplingar) till utkastaren tas bort, senast den 15 november. Oavsett vilket typ av tilläggskopplingar som används, kan p.g.a. vattnets ytspänning, några vattendroppar stanna kvar i kopplingen när vattnet stängs av med avstängningsnyckeln. Det räcker för en frostsprängning!

22     Andrahandsuthyrning/upplåtelse

Uthyrning i andrahand eller upplåtelse av lägenheten, kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftligt och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem ska hyra lägen-heten. Särskild blankett för ansökan finns hos vicevärden. Oavsett om Du hyr ut din lägenhet för en viss summa eller upplåter den gratis, måste Du ha styrelsens samtycke.

Du blir hyresvärd och det uppkommer aldrig något hyresförhållande mellan föreningen och andrahandshyresgästen. Som medlem ansvarar Du gentemot föreningen för din andrahands-hyresgäst. Detta innebär att Du bl.a. ansvarar för att avgifter och hyror betalas i tid, att boende-reglerna följs och ev. skador i lägenheten.

Uthyrning i andrahand eller upplåtelse av garage, får endast ske till boende i området (medlem).

Om Du disponerar två garage är det inte tillåtet att hyra ut något av dessa i andrahand, dvs. om Du inte behöver ditt andra garage, skall detta återlämnas till föreningen. Efter återlämning av ett garage får Du hyra ut ditt kvarvarande garage i andrahand. 

Om Du hyr ut ditt garage i andrahand, får Du inte ta ut mer än ordinarie hyra för detta.

 

23     Lägenhetsunderhåll och ombyggnation

Du är skyldig att underhålla din lägenhet (s.k. inre underhåll). Omfattningen av det inre underhållet framgår av föreningens stadgar. Var särskilt uppmärksam på lägenhetens våtutrymmen och vatteninstallationer. Läckage kan orsaka vattenskador och dessa kostar både pengar att åtgärda och orsakar dig också andra olägenheter. Vattenläckage skall Du omgående anmäla till fastighetsskötaren eller vicevärden.

Du får invändigt inreda och omforma din lägenhet enligt stadgarna, t.ex. måla, tapetsera, byta golv, tak, dörrar, köksinredning, WC mm. Vattenanslutningar och avlopp, samt elinstallationer måste göras fackmannamässigt och enligt Boverkets byggregler. Våtrumsarbeten, t.ex. sättning av kakel och klinker, måste utföras av auktoriseradinstallatör.

Följande får Du inte göra, utan att först ha föreningens tillstånd;

 • Ändringar i vatten- och avloppsanslutningarna vid renovering av kök, badrum eller tvättstuga.
 • Borttagning eller byte av element eller byte av element till handdukstork.
 • Ta bort eller ta upp öppningar i bärande väggar.
 • Ändra eller stänga ventilationsutsug eller tillflöde.
 • Byta fönsterkarmar.
 • Ta bort brandvarnare, DRG, utvändigt vattenutkast, 1.a telefonjacket.

När Du utför bullerstörande arbete själv eller med hjälp av en entreprenör, skall arbetena göras vardagar 07.30-18.00. Om Du undantagsvis måste utföra arbeten på annan tid, ska Du ha ett medgivande från dina grannar.

 

24     Trädgårdsskötsel

Du ansvarar för skötsel av den tomtdel som enligt avtal tillhör din lägenhet. Du får ändra ut-formningen av tomten (rabatter, växter, plattor, etc.), dock inte ändra marknivån. Det är inte tillåtet att ha fasadklättrande växter eller växter som växer in i takfoten eller in i vindskivorna.

För att bygga ett avgränsande plank/spaljé, måste Du ha styrelsens tillstånd och ett medgivande från din granne.

 

 

 25     Flyttning

När Du flyttar från din lägenhet skall Du lämna kvar följande installationer som är föreningens egendom;

-      Kundenhet för fiberanslutning (DRG)

-      Brandvarnare (2 st)

-      Telefonjack (1.a uttaget i hallen/sovrummet, även om det inte används)

-      Utvändigt vattenutkast

Flyttstädning av lägenheten skall genomföras enligt överenskommelse med den nyinflyttade.

Om Du hyr garage, skall detta tömmas på utrustning och sopas ur.

Alla nycklar skall överlämnas till den nyinflyttade. Skall den nyinflyttade inte överta garaget, skall garagenycklarna lämnas till vicevärden eller fastighetsskötaren.

För att kunna se alla sidor måste du vara boende i brf Passaren samt registrerad på Passaren.se. De privata sidorna visas inte förrän du loggat in!

Login

Go to top