Vilket ansvar har jag för lägenhetens skick?

Som bostadsrättshavare är Du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Det innebär att Du på egen bekostnad ska underhålla och reparera när det behövs. Du svarar till exempel för reparation av skador även om Du inte själv har förorsakat dem. Å andra sidan är det Du som bestämmer när och hur det ska göras.

Vad omfattar mitt underhållsansvar?

Underhållsansvaret omfattar lägenhetens inre med tillhörande utrymmen, till exempel förråd och garage. Mark kan också omfattas om den ingår i bostadsrätten.

Till lägenhetens inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak samt inredning i kök och badrum. Närmare uppgifter om vad som hör till lägenhetens underhåll hittar Du i stadgarna.

Du svarar inte för reparationer av stamledningar för avlopp, värme, gas , el och vatten som föreningen har försett lägenheten med.

Gäller samma regler vid brand?

För skada på grund av brand svarar Du om Du själv har förorsakat branden genom vårdslöshet eller om branden har vållats av någon i din familj eller någon gäst och Du har brustit i tillsyn och omsorg. Liknande regler gäller också för vattenledningsskada och ohyra.

Kan jag bli tvungen att betala även för skador utanför lägenhetens inre?

Om Du missköter Ditt underhåll av lägenheten och därigenom orsakarskador någon annanstans i huset, till exempel i en grannlägenhet, kan Du bli skyldig att ersätta kostnaderna för reparationen. Detsamma gäller om Du på annat sätt är vårdslös och därigenom orsakar skador.

Vad är inre fond?

I många bostadsrättsföreningar finns en fond för inre underhåll. Du har rätt att använda Din lägenhets del av fonden för att bekosta det inre underhåll som Du svarar för.

Har föreningen rätt att tapetsera om min lägenhet mot min vilja?

Det är Du som ansvarar för lägenhetens inre och föreningen har därför inte rätt att mot Din vilja utföra åtgärder som hör till det inre underhållet, till exempel att tapetsera. Ett undantag gäller om föreningsstämman fattar beslut om omfattande underhåll eller ombyggnad av huset som berör Din lägenhet, till exempel stambyte. Då får föreningen vidta åtgärder som har samband med ombyggnaden i lägenheten.

Kan stämman besluta att jag ska måla om föreningens hus?

Det yttre underhållet, till exempel underhåll av fasad, svarar föreningen för. Stämman kan inte besluta att Du ska svara för något underhåll utöver Ditt ansvar för lägenhetens inre.

 

Får jag bygga om i min lägenhet?

Du har rätt att göra mindre förändringar i lägenheten, till exempel att byta dörrar eller installera tvättmaskin. Vill Du göra väsentlig förändring i lägenheten, till exempel ta bort väggar eller på annat sätt ändra lägenhetens planlösning, måste Du begära tillstånd från styrelsen. Styrelsen godkänner Din begäran om ändringen inte medför skada för huset eller men för någon annan medlem.

Åtgärder som berör något som hör till föreningens ansvar, till exempel el- eller vattenledningar, får Du aldrig göra utan styrelsens  tillstånd.

Får jag bygga altan/uterum?

Din rätt gäller bara i lägenheten. Vill Du göra åtgärder utanför lägenheten, till exempel bygga eller glasa in altan eller montera parabolantenn på fasaden, måste Du ha styrelsens tillstånd. Styrelsen är inte skyldig att gå med på Din begäran.

Go to top