2016-08-29

Till boende i Brf Passaren

Information

inför byte av takpapp på lägenhetsförråden

Bakgrund

Som vi informerat om i Nya Brunnsbladet och vid den årliga medlemsinformationen, kommer byte av takpapp på våra lägenhetsförråd att genomföras under hösten 2016. Flertalet förrådstak har originalpappen kvar sedan nybyggnationen 1980-81. Under senare år har föreningen tvingats göra flera akutreparationer. Styrelsen har därför beslutat byta takpapp på samtliga förråd, utom på de som under 2015 fick nya tak p.g.a. akut läckage.

Genomförande

Läggning av ny takpapp genomförs som en totalentreprenad av Kumla Tak AB efter genomförd upphandling. Arbetena kommer att utföras med 1-2  arbetslag under perioden september – november 2016, med december som reservtid.

Arbetena omfattar;

-       Läggning av ny papp med uppvik mot nock och vindbrädor

-       Borttagning av gammal fotplåt och montering av ny, byte av dåligt takvirke

-       Demontering och återmontering av krönlister och regnplåtar

-       Borttransport och deponi av nedtaget material

Arbetena utförs som s.k. heta arbeten, eftersom takpappen värms fast på underlaget med hjälp av gasolbrännare. Entreprenören är certifierad för sådana arbeten.

Säkerhet vid arbetets genomförande och arbetsmiljöansvaret hanteras av entreprenören.

Arbetet är väderberoende och uppehåll görs vid otjänlig väderlek. Arbetena genomförs vardagar 07.00-16.30, med 3-6 tak/dag.

Monteringsplan

Arbetet inleds med 1-planshus och sutteränghus, därefter 1 ½-planshus. Start sker med HG 1-5, HG 27-33, HG 35-41, HG 51-53, HG 67-85, HG 32-34, HG 20, HG 87-91, HG 36-58, SG 74-68, SG 58-52. Därefter sker avisering 1-2 veckor innan. Exakt dag för arbetet kan inte anges, eftersom arbetet är väderberoende.

Tillträde

För att kunna genomföra arbetet behöver montörerna tillträde till respektive innergård under den tid arbetet pågår, 3- 4 tim.

Frågor

Frågor inför och under arbetets gång hanteras av entreprenörens representant Niklas Berglind (070-207 29 26) eller av vicevärden/fastighetsskötaren.

OBS!    De boende som har någon typ av byggnation som berör förrådets tak, takfot, vindskivor eller häng-rännor måste demontera denna byggnation, för att entreprenören skall kunna utföra takarbetena, eftersom hela takkonstruktionen berörs av arbetet. Vid osäkerhet, kontakta entreprenören (070-207 29 26) eller fastighetsskötaren/vicev. Om du inte har möjlighet att göra demonteringen själv, kan entreprenören utföra detta arbete mot ersättning. OBS ! För att montera ny byggnation krävs styrelsens tillstånd.

 

Vicevärden/Fastighetsskötaren

Go to top